AKTY PRAWNE NAD WODĄ

SPIS AKTÓW PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NAD POLSKIM MORZE I NA KĄPIELISKACH

 

Przygotowując ten materiał staraliśmy się dołożyć wszelkich starań, aby odnaleźć aktualne akty prawne. Nie oznacza to, że w momencie czytanie tego tekstu nie weszły żadne nowe poprawki lub ustawy. Polskie prawo bardzo często lubi się zmieniać dlatego najlepiej zapoznawać się z poszczególnymi ustawami i rozporządzeniami udostępnionymi przez sejm.

Pierwszy akt prawny

Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/WE (Dz. U. L 64 z 4.3.2006)

Akt możesz pobrać tutaj POBIERZ

Drugi akt prawny

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566)

Akt możesz pobrać tutaj POBIERZ

Trzeci akt prawny

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1602)

Akt możesz pobrać tutaj POBIERZ

Czwarty akt prawny

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 2082)

Akt możesz pobrać tutaj POBIERZ

Piąty akt prawny

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. Nr 36, poz. 191)

Akt możesz pobrać tutaj POBIERZ

Szósty akt prawny

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 656)

Akt ogłoszony możesz pobrać tutaj POBIERZ

Siódmy akt prawny

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. poz. 261).

Akt możesz pobrać tutaj POBIERZ

Ósmy akt prawny

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. poz. 108).

Akt możesz pobrać tutaj POBIERZ

Dziewiąty akt prawny

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 282).

Akt możesz pobrać tutaj POBIERZ